ZASADY GRY W 9 BIL

 

Oprócz wymienionych poniżej przepisów, w pozostałych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy gry w bilard kieszeniowy.

1. CEL GRY
"Dziewiątka" rozgrywana jest z użyciem dziewięciu bil ponumerowanych od pierwszego do dziewiątego numeru oraz białej bili rozgrywającej. Za każdym zagraniem bila biała musi w pierwszej kolejności zetknąć się z bilą o najniższym numerze spośród bil znajdujących się na stole. Jeśli prawidłowe uderzenie wbije bilę do łuzy, zawodnik ma prawo do oddania następnego strzału, co jest kontynuowane dopóki nie chybi, spowoduje faul lub wygra partię przez wbicie do łuzy bili z numerem dziewięć. Po stracie zagrywki przez jednego zawodnika, drugi wchodząc do gry musi wykorzystać usytuowanie bil pozostawionych przez przeciwnika. Natomiast jeśli poprzednik faulował, następny zawodnik rozpoczyna grę kładąc białą bilę rozgrywającą w dowolnym miejscu na stole. Nie wymaga się od zawodników deklaracji oddawanego strzału. mecz kończy się po wygraniu przez jednego z zawodników wymaganej liczby partii.

2. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA
Bile do rozbicia ustawiane są w kształt rombu, przy czym bila nr 1 tworząca dolny róg tej figury ustawiana jest w punkcie głównym stołu, natomiast bilę nr 9 trzeba umieścić w punkcie środkowym rombu, a pozostałe dowolnie, aby ściśle stykały się ze sobą. Grę należy rozpocząć z białą bilą w ręku sprzed linii bazy.

3. POPRAWNY STRZAŁ ROZBIJAJĄCY
Zasady określające poprawność strzału rozbijającego są identyczne jak dla innych uderzeń z wyjątkiem poniższych:
(a) zawodnik rozbijający musi uderzyć nie tylko białą bilą w bilę nr 1, ale i umieścić którąkolwiek z numerowanych bil w łuzie w wyniku oddanego strzału lub spowodować, że przynajmniej cztery numerowane bile dotkną bandy;
(b) jeżeli biała bila wpadnie do łuzy lub opuści stół albo nie zostaną spełnione inne wymagania dotyczące poprawnego rozbicia - uznane to będzie za faul. Następny zawodnik rozpoczyna wtedy grę z białą bilą rozgrywającą w ręku z dowolnego miejsca na stole;
(c) jeżeli w trakcie rozbicia jedna z bil rozbijanych wypadnie poza stół, następny zawodnik wznawia grę z białą bilą w ręku z dowolnego miejsca na stole. Wybita bila nie jest ponownie umieszczana na stole, chyba że jest to bila nr 9.

4. KONTYNUACJA GRY
Po wykonaniu poprawnego rozbicia zawodnik może rozegrać tzw. "push out" (według punktu 5 "9" bil), czyli wypchnięcie. Jeśli poprawne rozbicie zakończyło się umieszczeniem jednej lub więcej bil w łuzach, grający może kontynuować oddawanie strzałów, dopóki nie chybi, nie spowoduje faulu lub nie wygra partii. Partia ulega zakończeniu, gdy bila z numerem 9 w wyniku prawidłowego uderzenia wpadnie do łuzy lub gra zostanie przerwana po szeregu naruszeń regulaminu przez któregoś z zawodników.

5. PUSH OUT - WYPCHNIĘCIA
Po zakończeniu poprawnego rozbicia zawodnik może dokonać uderzenia zwanego "push out", czyli "wypchnięcia" w celu uzyskania jak najlepszej pozycji białej bili rozgrywającej do następnych uderzeń. Przy strzale wypychającym nie wymaga się dotknięcia przez białą bilę jakiejkolwiek innej bili lub bandy stołu. Natomiast mają tutaj zastosowanie pozostałe przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia przed oddaniem strzału, gdyż w przeciwnym wypadku strzał zostanie uznany za normalny. Po wykonaniu wypchnięcia żadna z wbitych bil nie zostanie zaliczona i nie jest umieszczana na stole z wyjątkiem bili nr 9. Po prawidłowym wykonaniu wypchnięcia do gry dochodzi przeciwnik. Może on kontynuować grę wykorzystując usytuowanie bil na stole lub zlecić oddanie strzału swojemu przeciwnikowi (który dokonał wypchnięcia). Wypchnięcie nie jest faulem, gdy nie został złamany żaden z przepisów (z wyjątkiem przepisów pkt. 7 i 8 "9" bil). Nieprawidłowe wypchnięcie jest karane w zależności od rodzaju związanego z tym faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu zawodnik nie ma prawa wykonywać wypchnięcia.

6. FAULE
Zawodnik po popełnionym faulu opuszcza stół i żadna z wbitych bil nie wraca na stół (bila nr 9 jest umieszczana ponownie). Jego przeciwnik wznawia grę z białą bilą w ręku, z dowolnego miejsca stołu. Gdy podczas strzału dokonano szeregu fauli liczą się one jako jeden.

7. ZŁY KIERUNEK UDERZENIA
Gdy uderzona biała bila zetknie się na początku z bilą, która nie ma najniższego numeru spośród pozostających na stole, następuje faul.

8. BRAK KONTAKTU Z BANDĄ
Jeśli żadna z numerowanych bil nie wpadnie do łuzy lub żadna z bil znajdujących się na stole (łącznie z białą po kontakcie z inną) nie zetknie się z bandą stołu, to jest wtedy faul.

9. BIAŁA BILA W RĘKU
Zawodnik z przywilejem białej bili w ręku może umieszczać ją gdziekolwiek na stole do momentu oddania strzału. Przy ustawianiu musi pamiętać, aby biała bila nie dotknęła bil pozostałych.

10. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STÓŁ
Bile nie wbite do łuzy, które znalazły się poza płytą główną stołu uznawane są za wybite ze stołu, co jest faulem. Takie bile nie wracają na stół, z wyjątkiem bili nr 9, którą należy umieścić z powrotem na stole.

11. FAULE PRZY UDERZENIACH SPECJALNYCH
Gdy mecz nie jest nadzorowany przez sędziego, wszelkie uderzenia specjalne podbijające białą bilę, nadające jej ruch po łuku oraz mające na celu ominięcie lub przeskok określonej bili numerowanej powodujące jej poruszenie są faulem bez względu na to, czy poruszenie nastąpiło ręką, kijem, czy mostkiem.

12. BŁĄD TRZECH KOLEJNYCH FAULI
Jeżeli zawodnik w trzech kolejnych uderzeniach za każdym razem popełnia faul i w międzyczasie nie oddał ani jednego prawidłowego strzału, przegrywa wtedy partię. Wyżej wymienione trzy faule muszą wystąpić w tej samej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem zawodnik musi zostać ostrzeżony. Jeżeli zawodnik nie został ostrzeżony i popełnił faul, należy uznać, że nadal ma dwa faule, grę przejmuje przeciwnik z "bilą do ręki".

13. NIEROSTRZYGNIĘTA GRA REMISOWA
Jeśli sędzia zaobserwuje sytuację, w której żaden z graczy nie dąży bezpośrednio do wygrania partii, powinien podjąć
i ogłosić decyzję o limicie trzech kolejnych podejść dla każdego z przeciwników (w sumie 6 podejść). Po ich wykonaniu, jeśli sędzia nadal uważa, że podejmowane przez graczy wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia rozwiązania - ogłosi partię jako patową i zarządzi jej powtórzenie. Graczem rozbijającym będzie ten, który rozbijał nierozstrzygniętą partię.

     

14. KONIEC GRY
Gdy biała bila rozgrywająca przekroczy linię bazy następuje rozpoczęcie meczu w czasie uderzenia rozbijającego. W czasie rozbicia bila nr 1 musi zostać prawidłowo uderzona. Gra kończy się wbiciem bili nr 9 po prawidłowym uderzeniu lub gdy jeden z zawodników popełniwszy poważny faul zostaje odsunięty od dalszej gdy i przegrywa partię